a a a

Informace

ZÁPIS DO MŠ
Jednotná forma zápisů na školní rok 2023/2024 probíhá na všech mateřských školách (MŠ) zřizovaných statutárním městem Ostrava.
TERMÍNY ZÁPISU:
Ve většině městských obvodů je termín zápisů stanoven v rozmezí 3. a 4. května 2023 (i pro ukrajinské děti). Níže jsou uvedeny výjimky, týkající se městských obvodů, které mají zápis pouze jeden den ve stanoveném rozmezí:
 • Hošťálkovice - 3. května 2023
 • Lhotka - 3. května 2023
 • Vítkovice - 4. května 2023
 • Martinov - 4. května 2023
V městském obvodu Proskovice proběhne zápis - 11. května 2023.
Zvláštní zápisy pro ukrajinské děti budou realizovat tyto městské obvody:
 • Martinov - 5. června 2023
 • Moravská Ostrava a Přívoz - 12. června 2023
 • Slezská Ostrava - 28. června 2023 – 29. června 2023
Konkrétní hodinu, kdy je možno dostavit se k zápisu, naleznete v Katalogu u jednotlivých mateřských škol.
Registrace žádostí zde na portále bude možná od 20. dubna 2023.
FORMULÁŘ ŽÁDOSTI
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si předvyplníte zde na Portále, uložíte na svůj počítač a vytisknete včetně
  Dokladu o očkování
  Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Doklad o očkování se Vám vygeneruje společně s přihláškou nebo si ho můžete stáhnout již nyní zde:
  Příloha ke stažení.
  Součástí tiskopisu je i Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, toto lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí.
 • V případě vašeho souhlasu s předregistrací žádosti, bude již v tomto kroku žádosti přiděleno unikátní registrační číslo
 • Doklad o očkování je nutné do termínu zápisu potvrdit praktickým lékařem pro děti a dorost. Součástí tiskopisu je i Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, toto lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí.
 • V nezbytných případech si lze žádost vyzvednout rovněž v prostorách zvolené MŠ po předchozí telefonické domluvě.
DOKLADY K ZÁPISU
 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Doklad o očkování (příloha)
 • Kopie rodného listu dítěte (příloha)
 • V případě cizinců doklad o pobytu dítěte (příloha)
Přílohy žádosti je možno doložit formou prosté kopie (sken). Mateřská škola je oprávněna si originály nebo ověřenou kopii dokumentů vyžádat v rámci správního řízení.
MOŽNOSTI DORUČENÍ ŽÁDOSTI
Ve stanovený den zápisu je žádost možno doručit:
 • do datové schránky mateřské školy (žádost musí být podána z DS zákonného zástupce)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (tím se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis) na e-mailovou adresu MŠ
 • poštou
 • osobním podáním do rukou ředitelky nebo určeného zaměstnance MŠ
Upozornění:
Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu nebo obdobným způsobem bez podpisu (fax), je povinností zákonného zástupce doložit podepsaný originál žádosti do 5 dnů od učinění takového podání, a to výše uvedenými způsoby. Hodina podání či pořadí registračních čísel nemají vliv na přijetí dítěte do MŠ.
PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Stav volných míst po přijímacím řízení bude průběžně aktualizován v Katalogu. Kapacity je možno ověřit rovněž telefonicky na zvolené škole.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním formou seznamu s přidělenými registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Seznam se uveřejňuje na internetových stránkách mateřské školy a na veřejném přístupném místě v budově mateřské školy. Stav žádosti lze ověřit zde na Portále předškolního vzdělávání SMO. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy nebude v písemné podobě doručováno.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:
Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitel/ka mateřské školy v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Toto rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou zákonnému zástupci žadatele-dítěte
Nahlédnutí do spisu a další práva účastníka řízení:
Účastník řízení a jeho zástupce má právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání již v právní moci. S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (pořízení kopie/í podléhá správnímu poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Účastník řízení v daném případě zastoupen zákonným zástupcem (v konkrétním případě může být zastoupen např. i opatrovníkem) je oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí; dále má právo v řízení vyjádřit své stanovisko; pokud o to požádá, poskytne mu správní orgán informace o řízení (nestanoví-li zákon jinak); účastníkovi řízení musí být před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (netýká se žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, anebo pokud se účastník řízení tohoto práva vzdal). Realizovat uvedená práva lze v termínu sděleném zákonnému zástupci ředitelem/ředitelkou mateřské školy (příp. v jiném dohodnutém termínu, pokud sdělený termín nevyhovuje).
Dítě lze do MŠ přijmout v průběhu školního roku v případě, že mateřská škola disponuje volnými místy a jsou splněny další podmínky pro zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání. Mateřské školy s aktuálně volnou kapacitou jsou v sekci Katalog označeny ikonou .
Aktualizace údajů probíhá celoročně, v případě dotazu můžete kontaktovat zvolenou MŠ.
FORMULÁŘ ŽÁDOSTI
 • Formulář si předvyplníte na Portále v sekci Žádosti a příjímací řízení, uložíte na svůj počítač a vytisknete včetně
  Dokladu o očkování
  Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Doklad o očkování se Vám vygeneruje společně s přihláškou nebo si ho můžete stáhnout již nyní zde:
  Příloha ke stažení.
  Součástí tiskopisu je i Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, toto lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí.
 • V případě vašeho souhlasu s předregistrací žádosti bude již v tomto kroku žádosti přiděleno unikátní registrační číslo.
 • V nezbytných případech si lze žádost vyzvednout rovněž v prostorách zvolené MŠ po předchozí telefonické domluvě.
DOKLADY K ZÁPISU
 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Doklad o očkování (příloha) potvrzený lékařem. Součástí tiskopisu je dále Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, toto lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí.
 • Kopie rodného listu dítěte (příloha)
 • V případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte (příloha)
Přílohy žádosti je možno doložit formou prosté kopie (sken). Mateřská škola je oprávněna si originály nebo ověřenou kopii dokumentů vyžádat v rámci správního řízení.
ZÁPIS
Originál žádosti a přílohy je zapotřebí doručit na příslušnou mateřskou školu. Postup podání žádosti doporučujeme telefonicky dohodnout s příslušnou MŠ.
MOŽNOSTI DORUČENÍ ŽÁDOSTI
 • osobním podáním do rukou ředitelky nebo určeného zaměstnance MŠ
  • po předchozí telefonické domluvě (průběžné zápisy pro školní rok 2022/2023)
 • do datové schránky mateřské školy - není vyžadován el. podpis, žádost musí být odeslána z DS zákonného zástupce
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu MŠ
 • poštou
Upozornění: Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu nebo obdobným způsobem bez podpisu (fax), je povinností zákonného zástupce doložit podepsaný originál žádosti do 5 dnů od učinění takového podání, a to výše uvedenými způsoby. V opačném případě není možno podání požadovat za platné a nelze zahájit řízení o přijetí dítěte.
PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vydáno do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Stav žádosti lze ověřit zde na Portále předškolního vzdělávání SMO.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:
Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitel/ka mateřské školy v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Nahlédnutí do spisu:
Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Termín sdělí zákonnému zástupci ředitelka mateřské školy individuálně.
OSTATNÍ INFORMACE
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tj. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do nástupu do základní školy.
Školský obvod všem mateřským školám zřízeným městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.
Poučení účastníka v řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Účastník řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
 • má právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy v průběhu řízení (správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy)
 • má právo vyjádřit v řízení své stanovisko
 • pokud o to požádá, správní orgán mu poskytne informace o řízení (pokud zákon nestanoví jinak)
 • má právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům tohoto rozhodnutí (toto právo se neuplatní, pokud se žádosti v plném rozsahu vyhovuje, nebo se účastník tohoto práva vzdal)
 • účastník má při jednání se správním orgánem právo na konzultace s osobou, která mu podle občanského zákoníku může jako podpůrce napomáhat při rozhodování; namítne-li v průběhu řízení podpůrce účastníka vlastním jménem neplatnost právního jednání učiněného podporovaným účastníkem, správní orgán k této námitce v řízení přihlédne
 • má právo nahlížet do spisu, právo činit si výpisy a právo, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho částí; nevidomým osobám bude obsah spisu přečten; na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu; správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce
 • může namítat podjatost úřední osoby (osoba bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu), jakmile se o ní dozví
 • je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti
 • účastník si může zvolit zmocněnce, zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí; v téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce
Další informace pro účastníka řízení:
 • v řízení provádějí úkony správního orgánu úřední osoby oprávněné k tomu podle vnitřních předpisů správního orgánu nebo pověřené vedoucím správního orgánu (oprávněné úřední osoby)
 • správní orgán na požádání účastníka řízení informuje, kdo je v dané věci oprávněnou úřední osobou; oprávněná úřední osoba na požádání účastníka řízení sdělí své jméno, příjmení, služební/obdobné označení a zařazení v rámci správního orgánu
 • v řízení se jedná v českém jazyce (účastníci řízení mohou jednat a písemnosti předkládat i v jazyce slovenském)
 • písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí, že takový překlad nevyžaduje
 • každý, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své náklady
 • občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, má právo před správním orgánem činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny; nemá-li správní orgán úřední osobu znalou jazyka národnostní menšiny, obstará si tento občan tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků (náklady tlumočení a náklady na pořízení překladu v tomto případě nese správního orgán)
 • neslyšícím uživatelům českého znakového jazyka správní orgán ustanoví tlumočníka českého znakového jazyka podle zvláštního zákona; neslyšící osobě preferující český jazyk ustanoví prostředníka, který je schopen se s ní dorozumět pomocí komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka dle její vlastní volby; osobě hluchoslepé bude ustanoven prostředník, který je schopen se s ní dorozumět pomocí komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob dle její vlastní volby
TECHNICKÉ POŽADAVKY
Pro správnou funkcionalitu vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 10 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče). V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče. Pro prohlížení a tisk vygenerované žádosti ve formátu PDF lze využít například volně dostupný Adobe Reader.