a a a

Informace

ZÁPIS DO MŠ
Dítě lze do MŠ přijmout v průběhu školního roku v případě, že mateřská škola disponuje volnými místy a jsou splněny další podmínky pro zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání. Mateřské školy s aktuálně volnou kapacitou jsou v sekci Katalog označeny ikonou .
Aktualizace údajů probíhá celoročně, v případě dotazu můžete kontaktovat zvolenou MŠ.
FORMULÁŘ ŽÁDOSTI
 • Formulář si předvyplníte na Portále v sekci Žádosti a příjímací řízení, uložíte na svůj počítač a vytisknete včetně
  Dokladu o očkování
  Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Doklad o očkování se Vám vygeneruje společně s přihláškou nebo si ho můžete stáhnout již nyní zde:
  Příloha ke stažení.
  Součástí tiskopisu je i Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, toto lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí.
 • V případě vašeho souhlasu s předregistrací žádosti bude již v tomto kroku žádosti přiděleno unikátní registrační číslo.
 • V nezbytných případech si lze žádost vyzvednout rovněž v prostorách zvolené MŠ po předchozí telefonické domluvě.
DOKLADY K ZÁPISU
 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Doklad o očkování (příloha) potvrzený lékařem. Součástí tiskopisu je dále Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, toto lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí.
 • Kopie rodného listu dítěte (příloha)
 • V případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte (příloha)
Přílohy žádosti je možno doložit formou prosté kopie (sken). Mateřská škola je oprávněna si originály nebo ověřenou kopii dokumentů vyžádat v rámci správního řízení.
ZÁPIS
Originál žádosti a přílohy je zapotřebí doručit na příslušnou mateřskou školu. Postup podání žádosti doporučujeme telefonicky dohodnout s příslušnou MŠ.
MOŽNOSTI DORUČENÍ ŽÁDOSTI
 • osobním podáním do rukou ředitelky nebo určeného zaměstnance MŠ
  • po předchozí telefonické domluvě (průběžné zápisy pro školní rok 2021/2022)
 • do datové schránky mateřské školy - není vyžadován el. podpis, žádost musí být odeslána z DS zákonného zástupce
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu MŠ
 • poštou
Upozornění: Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu nebo obdobným způsobem bez podpisu (fax), je povinností zákonného zástupce doložit podepsaný originál žádosti do 5 dnů od učinění takového podání, a to výše uvedenými způsoby. V opačném případě není možno podání požadovat za platné a nelze zahájit řízení o přijetí dítěte.
PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude vydáno do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Stav žádosti lze ověřit zde na Portále předškolního vzdělávání SMO.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:
Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitel/ka mateřské školy v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Nahlédnutí do spisu:
Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). Termín sdělí zákonnému zástupci ředitelka mateřské školy individuálně.
OSTATNÍ INFORMACE
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tj. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do nástupu do základní školy.
Školský obvod všem mateřským školám zřízeným městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.
TECHNICKÉ POŽADAVKY
Pro správnou funkcionalitu vydání a tisk žádosti doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 10 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče). V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání žádosti nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče. Pro prohlížení a tisk vygenerované žádosti ve formátu PDF lze využít například volně dostupný Adobe Reader.