a a a

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů
Portál pro předškolní vzdělávání statutárního města Ostravy (dále též „Portál“) je určen k poskytování informací o mateřských školách zřizovaných statutárním městem Ostrava. Portál slouží rovněž k přípravě a vygenerování tiskopisu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání (dále jen „Žádost“). Při využívání služeb Portálu může docházet ke zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „Nařízení GDPR“)
Účel a právní titul zpracování osobních údajů
Pokud žadatel (zákonný zástupce dítěte) poskytne prostřednictvím Portálu souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou předvyplněné údaje ze Žádosti uloženy v Informačním systému Ovron statutárního města Ostravy, kde jsou připraveny pro další zpracování v rámci správního řízení – zápisu do MŠ. Žádost je zároveň při vydání (vygenerování formuláře) označena unikátním registračním číslem dítěte.

Osobní údaje předvyplněné žadatelem na formuláři Žádosti jsou zpracovávány za účelem
  • Zjednodušení procesu přijímacího řízení
  • Možnosti kontaktování žadatele nebo zasílání automatických notifikací
  • Vydání jednoznačného identifikátoru Žádosti (registrační číslo)
  • Ověření stavu podání a výsledků přijímacího řízení žadatelem
  • Možnosti rozšířených služeb pro žadatele – např. tisk předvyplněné žádosti v MŠ
Právním titulem zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů dle ustanovení Nařízení GDPR a souvisejících právních předpisů. Souhlas subjektu údajů je vyjádřen elektronickou formou před vygenerováním tiskopisu přihlášky.
Správce osobních údajů
Osobní údaje zpracovává mateřská škola uvedená na Žádosti, statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy, odbor kultury a školství, zřizovatel mateřské školy jakožto společní správci. Příjemci osobních údajů jsou v omezeném rozsahu rovněž poskytovatel informačního systému OVRON, tedy statutární město Ostrava, konkrétně odbor projektů IT služeb a outsourcingu, jakož i jejich externí poskytovatelé IT služeb, kteří technicky zajišťují chod informačního systému pro evidenci dětí, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.
Doba zpracování osobních údajů
Zápisy na další školní rok
  • Osobní údaje na základě poskytnutého souhlasu subjektu údajů dle textu výše jsou zpracovávány po dobu od vydání/vygenerování přihlášky žadatelem do termínu přijímacího řízení. V případě, že žadatel uskuteční podání přihlášky v termínu stanoveném pro zápis na další školní rok, údaje jsou dále zpracovávány v souladu s potřebou správního řízení a plnění zákonných povinností správce osobních údajů (viz rovněž poučení v textu žádosti).
  • V případě, že se žadatel rozhodne přihlášku ve stanoveném termínu zápisu nepodat, dojde k automatické anonymizaci osobních údajů, a to dne následujícího po uplynutí 1 měsíce od posledního dne stanoveného termínu zápisu do příslušné mateřské školy.
Žádost o přijetí v průběhu kalendářního roku

Pokud žadatel využije Portál pro předvyplnění žádosti o přijetí v rámci běžícího školního roku a žádost není podána, dojde k anonymizaci osobních údajů dne následující po uplynutí 1 měsíce od vygenerování žádosti.
Odvolání souhlasu
Subjekt údajů (zákonný zástupce dítěte) může souhlas odvolat podáním odvolání vůči příslušné mateřské škole na kontaktní údaje uvedené v katalogu MŠ, případně podáním vůči zřizovateli (příslušnému městskému obvodu) či Magistrátu města Ostravy, a to osobně nebo písemnou formou. K odvolání souhlasu lze využít formulář zveřejněný zde. V případě odvolání souhlasu formou elektronického podání (e-mail, datová schránka) není vyžadován elektronický podpis. Odvoláním souhlasu nepozbývá platnosti již přidělené registrační číslo dítěte v případě, že bude Žádost v termínu zápisu doručena na zvolenou mateřskou školu.
Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
Petr Štětka, e-mail: gdpr@moore-czech.cz, tel. kontakt: +420 734 647 701
Smlouva na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů byla uzavřena s Moore Advisory CZ s.r.o., se sídlem Karolínská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8; zastoupená jednatelem Ing. Radovanem Haukem, ID datové schránky q4hs4wu.
Informace o veškerých právech žadatelů a možnostech jejich uplatnění ve vztahu k ochraně osobních údajů jsou pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování osobních údajů uvedeny na internetových stránkách SMO, jednotlivých zřizovatelů a mateřských škol.