a a a

Informace

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKÝM OBVODEM MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
Jednotná forma zápisů na školní rok 2021/2022 probíhá pilotně na všech 13 mateřských školách (MŠ) zřizovaných městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz. Zápisy do těchto MŠ se se konaly 4. 5. 2021. V kapitole PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ - II. KOLO ZÁPISŮ naleznete informace k dodatečným zápisům.
VYZVEDNUTÍ ŽÁDOSTI - OD 12. 4. 2021
 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si předvyplníte zde na Portále, uložíte na svůj počítač a vytisknete včetně
  Dokladu o očkování
  Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Doklad o očkování se Vám vygeneruje společně s přihláškou nebo si ho můžete stáhnout již nyní zde:
  Příloha ke stažení.
  Součástí tiskopisu je i Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, toto lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí.
 • V případě vašeho souhlasu s předregistrací žádosti bude již v tomto kroku žádosti přiděleno unikátní registrační číslo.
 • Doklad o očkování je nutné do termínu zápisu potvrdit praktickým lékařem pro děti a dorost. Součástí tiskopisu je i Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte, toto lze odevzdat až po rozhodnutí o přijetí.
 • V nezbytných případech si lze žádost vyzvednout rovněž v prostorách zvolené MŠ po předchozí telefonické domluvě.
 • Kritéria přijetí do jednotlivých MŠ a předpokládané kapacity jsou uvedeny v Katalogu MŠ.
ZÁPIS - 4. 5. 2021
Zápisy na MŠ Moravská Ostrava a Přívoz se budou konat v jednotném termínu dne 4. 5. 2021. Dle aktuálního doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy probíhat bez přítomnosti dětí i bez přítomnosti zákonných zástupců. V tento den je nutno podat přihlášku osobně nebo odeslat dle postupu níže.
Doklady k zápisu
 • Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • Doklad o očkování (příloha)
 • Kopie rodného listu dítěte (příloha)
 • V případě cizinců doklad o přechodném pobytu dítěte (příloha)
Přílohy žádosti je možno doložit formou prosté kopie (sken). Mateřská škola je oprávněna si originály nebo ověřenou kopii dokumentů vyžádat v rámci správního řízení.
Možnosti doručení žádosti
 • do datové schránky mateřské školy (žádost musí být podána v den zápisu 4. 5. 2021, není vyžadován el. podpis, žádost musí být odeslána z DS zákonného zástupce)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (žádost musí být podána v den zápisu dne 4. 5. 2021) na emailovou adresu MŠ
 • poštou (rozhodné datum je datum podání na razítku pošty)
 • vhozením do poštovní schránky mateřské školy
  (v den zápisu v provozní době příslušné MŠ)
  Informace o provozní době jednotlivých zařízení jsou uvedeny v Katalogu MŠ.
 • osobním podáním do rukou ředitelky nebo určeného zaměstnance MŠ
  (v den zápisu v provozní době příslušné MŠ)
  Informace o provozní době jednotlivých zařízení jsou uvedeny v Katalogu MŠ.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu nebo obdobným způsobem bez podpisu (fax), je povinností zákonného zástupce doložit podepsaný originál žádosti do 5 dnů od učinění takového podání, a to výše uvedenými způsoby. Hodina podání či pořadí registračních čísel nemají vliv na přijetí dítěte do MŠ.
PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním formou seznamu s přidělenými registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Seznam se uveřejňuje na internetových stránkách mateřské školy a na veřejném přístupném místě v budově mateřské školy. Stav žádosti lze ověřit zde na Portále předškolního vzdělávání SMO. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy nebude v písemné podobě doručováno.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:
Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitel/ka mateřské školy v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Nahlédnutí do spisu:
Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění), a to 11. 5. 2021 od 10:00 do 13:00 hodin. Termín platí pro všechny MŠ zřizované městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - II. KOLO ZÁPISŮ
V případě, že Vaše dítě nebylo přijato do zvolené mateřské školy, lze podat žádost do libovolné ostravské MŠ, disponující volnou kapacitou. Stav volných míst po přijímacím řízení bude průběžně aktualizován v Katalogu. Kapacity je možno ověřit rovněž telefonicky na zvolené škole. Pro mateřské školy v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz si žádost předvyplňte v sekci Žádosti a přijímací řízení. Vyplněnou žádost doporučujeme doručit osobně do rukou ředitele nebo určeného zaměstnance MŠ po předchozí domluvě. Žádost je třeba doručit včetně povinných dokladů. Příjímání dětí do mateřských škol probíhá průběžně do naplnění kapacit daného zařízení.
OSTATNÍ INFORMACE
Zápisy na dalších ostravských mateřských školách se budou konat standardním postupem, informaci o podmínkách zápisů a vydání přihlášky zveřejňují jednotlivé MŠ na svých webových stránkách. Kontaktní informace naleznete v Katalogu MŠ.
Po uplynutí stanovených termínů zápisů bude možné přijetí dítěte v návaznosti na kapacity daného zařízení, o možnostech se informujte přímo ve zvolené MŠ. Kapacity budou aktualizovány i zde v katalogu, ve vazbě na průběh přijímacího řízení se však mohou průběžně měnit.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tj. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku až do nástupu do základní školy.
Školský obvod všem mateřským školám zřízeným městskými obvody tvoří území statutárního města Ostrava.
Technické požadavky
Pro správnou funkcionalitu vydání a tisk přihlášky doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 10 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče). V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče. Pro prohlížení a tisk vygenerované přihlášky ve formátu PDF lze využít například volně dostupný Adobe Reader.