a a a

Mateřská škola Ostrava - Stará Bělá, příspěvková organizace

Adresa:
Blanická 154/180, 72400 Ostrava-Stará Bělá
Městský obvod/zřizovatel:
Stará Bělá
Ředitel/ka:
PhDr. Lenka Lašanová
Telefon:
596 769 041
ID Datové schránky:
jj6kwnj
Zaměření organizace:
 Zaměření mateřské školy


Naše mateřská škola se zaměřuje na celkový rozvoj dítěte ve všech jeho oblastech. Školní vzdělávací program „Putování se skřítky“ provází děti školním rokem v závislosti na změnách v přírodě, typických svátcích a symbolech jednotlivých ročních období. Našim cílem je rozvíjet u dětí kompetence, které jsou důležité pro jejich další vzdělávání, jejich schopnosti a dovednosti a podporovat je v získávání nových vědomostí. Rozvíjíme osobní pohodu a spokojenost dětí, podporujeme jejich tělesný rozvoj a zdraví. Vytváříme u dětí základy hodnot, na kterých je založena naše společnost, rozvíjíme jejich schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích. Vytváříme podmínky a příležitosti k rozvoji sebevědomí a získávání zdravé sebedůvěry. Vedeme děti k poznání, že mají možnost svou životní situaci ovlivňovat a svobodně jednat, avšak zdůrazňujeme, že za to, jak se rozhodne a co udělá, následně odpovídá.

Doplňkové programy

Doplňkové programy nabízejí hlubší možnosti vzdělávací nabídky s respektováním individuální potřeby dětí, jejich zájmu o nabízenou činnost s cílem rozvinout dětský talent.

ØVeverky, program se zaměřením na environmentální výchovu. Cílem je sledovat a uplatňovat environmentální prvky v oblasti vzdělávání. 


ØLogochvilky, program zaměřující se na rozvoj komunikace ve všech jejích podobách s přihlédnutím ke konkrétním potřebám dětí. 

Zájmové aktivity 

Zájmové aktivity jsou určeny pro děti s nižší potřebou spánku. Nabízejí různé možnosti nabídky s respektováním individuální potřeby dětí, jejich zájmu o nabízenou činnost

ØSKŘÍTEK ŠIKULKA, kroužek tvořivých ručiček. Procvičujeme zručnost a jemnou motoriku při konstruktivních činnostech, při hrách s prsty, při práci na pracovních listech, s papírem, s didaktickými pomůckami. Hravou formou vedeme děti k dalšímu poznávání a učení, aby si uvědomily, že dozvídat se nové věci je důležité pro další život.


ØDIVADÉLKO, kroužek pro všechny aktivní a tvůrčí děti. Loutkové divadlo je stále oblíbenou zábavou pro všechny děti.  Symbolizuje rodinnou pohodu, pospolitost a inteligentní zábavu. Divadlo nabízí možnost obohatit děti o nevšední zážitky a situace, ale také o možnosti rozvinout celkově osobnost dětí po všech stránkách.


ØVŠEZNÁLEK, kroužek malých badatelů.   Seznamujeme se pomocí zábavných a naučných her a pokusů s různými přírodninami, fyzikálními a chemickými vědami, rozvíjet schopnost pozorovat, měřit, srovnávat, tvořit předpoklady a zkoumáním je ověřovat. Na základě realizovaných aktivit vyvozovat vlastní závěry, objevovat nové informace a rekonstruovat dosavadní poznání.


ØMALÝ PŘÍRODOVĚDEC, kroužek poznávání přírody. Poznáváme rostliny a zvířata, pozorujeme změny v přírodě. Učíme se, jak chránit přírodu, např. třídění odpadu, krmení zvířat v zimním období. Na jaře sázíme kytičky, bylinky a pravidelně o ně pečujeme. Většina aktivit probíhá venku, pokud nám počasí dovolí. Děti se učí prostřednictvím bádání a objevů, díky čemuž je tato forma učení pro ně zajímavá. Získané znalosti a dovednosti si děti snadno zapamatují, a to díky aktivnímu přístupu učení. 


 
Adresa pracoviště:
Mitrovická 811/70, 72400 Ostrava-Stará Bělá
Vedoucí pracovník:
Danuše Brillantová
Telefon:
596 769 334
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:30 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Prostorná zahrada s moderními hracími prvky, dopravní hřiště, interaktivní tabule, tablety.
Informace ke třídám:
2 běžné třídy naplňovány do 24 dětí.
Adresa pracoviště:
Blanická 154/180, 72400 Ostrava-Stará Bělá
Vedoucí pracovník:
PhDr. Lenka Lašanová
Telefon:
596 760 022
Odkaz do mapového portálu:
odkaz 
Provozní doba:
6:30 - 16:30
Zvláštní vybavení:
Zahrada s moderními hracími prvky, interaktivní tabule, tablety.
Informace ke třídám:
2 běžné třídy naplňovány do 24 dětí.